Minerální vody

NAJDETE NÁS

MINERÁLNÍ VODY SE DĚLÍ:

PODLE HLAVNÍCH SLOŽEK,

které jsou v součtu součinů látkové koncentrace a nábojového čísla všech aniontů (nebo kationtů) zastoupeny alespoň 20 %. Charakterizuje se v pořadí od nejvíce zastoupených složek (nejprve pro anionty, poté pro kationty).

PODLE CELKOVÉ MINERALIZCE – OBSAH ROZPUŠTĚNÝCH PEVNÝCH LÁTEK

 • velmi slabě mineralizované – do 50 mg/l
 • slabě mineralizované – 50 – 500 mg/l
 • středně mineralizované – 500 – 1500 mg/l
 • silně mineralizované – 1500 – 5000 mg/l
 • velmi silně mineralizované – přes 5000 mg/l

PODLE ROZPUŠTĚNÝCH PLYNŮ A OBSAHU VÝZNAMNÝCH SLOŽEK

 • uhličité – obsah CO2 minimálně 1000 mg/l
 • sirné – obsah titrovatelné síry nad 2 mg/l
 • jodové – obsah jodidů nad 5 mg/l
 • ostatní, např.: se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité (nad 70 mg/l)
  nebo se zvýšeným obsahem fluoridů (nad 2 mg/l)

PODLE RADIOAKTIVITY

radonové – radioaktivita nad 1,5kBq/l způsobená radonem ²²²Rn

PODLE PŘIROZENÉ TEPLOTY U VÝVĚRU

 • studené – do 20 °C
 • termální – vlažné – do 35 °C, teplé – do 42 °C, horké – nad 42 °C

PRO KOHO JE URČENO

Analýzy minerálních vod jsou určeny správcům minerálních pramenů, spotřebitelům minerální vody.

Odběr provádí pracovníci naší akreditované laboratoře, odběry pro komplexní a kontrolní analýzy minerálních vod provádí pracovníci Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů, která se stala součástí Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 • Akreditované vzorkování
 • Komplexní analýza zdroje minerální vody dle vyhl. č. 423/2001 Sb. (parametry měřené v místě odběru, vč. podmínek odběru, fyzikální a fyzikálně-chemické parametry, anorganické složky, organické složky, plyny, mikrobiologické a biologické ukazatele)
 • Kontrolní rozbor zdroje minerální vody dle vyhl. č. 423/2001 Sb. (mikrobiologické a biologické ukazatele, fyzikálně – chemické ukazatele, obsah vybraných anorganických složek (kationty, anionty), další parametry dle klasifikace vod)
 • Radiologický rozbor minerální vody dle vyhl. č. 423/2001 Sb.
 • Rozbor pro označení druhu balené přírodní minerální vody (odparek při 108°C, hydrogenuhličitany, sírany, chloridy, vápník, hořčík, železo, volný CO2 , sodík, jód)
 • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
 • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Analýzy vod jsou prováděny a dále musí splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

 

Předávací protokol vody

Předávací protokol vody – hromadný

Předávací a odběrový protokol vody – radionuklidy

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality