CENTRUM  HYGIENICKÝCH  LABORATOŘÍ

VODY – odběry, chemické a mikrobiologické analýzy, poradenská činnost:

 • pitné (včetně radiologického rozboru), odpadní, minerální, teplé, balené a další typy vod
 • bazénové (včetně bazénů pro kojence a batolata, venkovních koupališť a saun), vody koupališť ve volné přírodě a nádržích ke koupání, včetně pravidelné kontroly kvality
 • destilované (včetně stanovení čistoty)

PEVNÉ MATERIÁLY – odběry, analýzy (včetně stanovení ekotoxicity a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), poradenská činnost:

 • písek v dětských pískovištích a na venkovních hracích plochách, vytěžený písek pro použití v dětských pískovištích (včetně hodnocení)
 • odpady, bioodpady, kaly, sedimenty, zeminy, komposty, stavební odpady, peloidy, materiály staveb, výrobky a odpady na identifikaci a stanovení obsahu azbestu (včetně průzkumu staveb)

POTRAVINY, KOSMETIKA, PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ, PŘEDMĚTY PRO STYK S POTRAVINAMI A VODOU, FARMACEUTICKÉ PŘÍPRAVKY – odběry, chemické a mikrobiologické analýzy, poradenská činnost:

 • potraviny a pokrmy, kosmetické výrobky
 • předměty běžného užívání (keramika, hračky, aj.), materiály pro styk s potravinami a pro styk s pitnou vodou
 • sledování parametrů technologického procesu, kontrola kvality vstupních surovin, meziproduktů i finálních výrobků, konzultace technologických problémů
 • kontrola surovin, aktivních substancí u léčivých přípravků včetně cytostatických přípravků

DEZINFEKCE, STERILIZACE:

 • kontrola účinnosti sterilizátorů
 • kontrola sterility a kontrola účinnosti dezinfekce
 • mikrobiologický monitoring prostředí (stěry, otisky) a vnitřního prostředí (spady, aeroskop)

NRL PRO MYKOTOXINY:

 • stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech a v biologickém materiálu (moč, krev, játra, ledviny)

NRL PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ – odběry, analýzy, posouzení a kontrola vlastností:

 • minerální vody, plyny, rašeliny, slatiny, apod.

OVZDUŠÍ:

 • odběry, analýzy, poradenská činnost pro pracovní ovzduší, vnitřní ovzduší, imise, emise (jen rozbory)
 • stanovení suspendovaných částic v ovzduší – GRIMM
 • stanovení plísní v prostředí budov
 • stanovení prašnosti a chemických škodlivin v ovzduší

MĚŘENÍ:

 • hluku, ultrazvuku, vibrací, osvětlení (denní a umělé), mikroklimatických podmínek, neionizujícího záření a elektromagnetických polí, zpracování hlukových studií
 • v mimopracovním prostředí (pro účely kolaudace, stavebního řízení, informativní, ověření hygienických limitů, apod.)
 • v pracovním prostředí (kategorizace prací, kontrola rizikových pracovišť, apod.)

 

centrum hygienických laboratoří

centrum zdravotních služeb

centrum imunologie a mikrobiologie