Měření výskytu radonu

NAJDETE NÁS

Tato činnost je prováděna na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

PRO KOHO JE URČENO

  • každý, kdo navrhuje umístění nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku
  • každý, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení změny dokončené stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, žádá o změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo takovou změnu oznamuje, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu ve stávající stavbě

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách
  • stanovení radonového indexu pozemku (RIP)
  • poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

Další informace:
RADON VE STAVBÁCH
stanovuje se úroveň přírodního ozáření v obývaných i neobývaných stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi v souladu s platnou legislativou a pro běžně se vyskytující situace a podmínky. Měření a hodnocení ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny a záření gama ve vnitřním ovzduší obývaných staveb slouží jako podklad pro:

  • rozhodování o provedení zásahu ke snížení ozáření osob ve smyslu zákona,
  • hodnocení účinnosti zásahu vedoucího ke snížení ozáření,
  • oceňování nemovitostí,
  • návrhy opatření při rekonstrukci a stavebních úpravách

Přístroje se umísťují do dokončených staveb, které jsou uzavřeny (mají okna, dveře, střechu apod.). Při měření je potřeba dodržet běžné podmínky užívání nebo podmínky konzervativní, podle charakteru měření. Měření se provádí pomocí expozičních komor s elektrety a trvá nejméně 7 dní (tzv. krátkodobé měření).

RIP – RADONOVÝ INDEX POZEMKU
stanovuje se měřením a posouzením dvou základních parametrů základových zemin: objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustností zemin. Stanovené hodnoty těchto parametrů a zhodnocení strukturně-tektonických poměrů pozemku vedou ke klasifikaci radonového indexu pozemku s výslednou stupnicí radonový index pozemku nízký, střední, vysoký. Hodnota radonového indexu pozemku je podkladem pro návrh ochrany stavby.

LEGISLATIVA

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

 

kontakt e-mail telefon
Ing. Renata Wircińská renata.wircinska@zuusti.cz 776264260

 

DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Systém kvality