PRO KOHO JE URČENO

Služba je určena výrobcům potravin a nápojů.

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

 • Akreditované odběry vzorků potravin

 • Chemické a mikrobiologické rozboryrozsah vyšetření podle rizikovosti potravin a pokrmů a příjmových skupin konzumentů např. děti, nemocní

  • Stanovení mykotoxinů: aflatoxinů B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxinu A, patulinu, fumonisinů B1, B2, deoxynivalenolu (DON), zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinů (Národní referenční laboratoř)

  • Stanovení kovů, těžkých kovů (As, Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Zn, Cr, Al, Mn, Sn, Fe, Se, Na)

  • Stanovení sušiny, popelu, tuků, bílkovin, sacharidů, soli, cukrů, mastných nasycených kyselin

  • Stanovení bakteriálních původců onemocnění z potravin

 • Mikrobiologické vyšetřování stěrů z prostředí potravinářských provozů

 • Rozbor dle individuálních požadavků zákazníka

 • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

LEGISLATIVA

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění

ČSN 56 9609 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace.

Vyhláška č. 274/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Objednávka služeb – všeobecná

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání

Předávací protokol potraviny, předměty běžného užívání – hromadný

Nabídka – Ethylenoxid v potravinách

Nabídka – Akrylamid v potravinách

Nabídka – Ovoce a zelenina

Nabídka – Koncentrace metanolu a etanolu v lihovinách

Informace – Ovoce a zelenina