Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Najdete nás

Odpovědná osoba: MUDr. Magdalena Wantochová,

Tel: 724 607 490, E-mail: magda.wantochova@zuusti.cz

Adresa pracoviště: Františka Kloze 2316, 272 01  Kladno

 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, které jsou v gesci MZ, a to na základě pověření vydaného ministerstvem zdravotnictví Zdravotnímu ústavu  se sídlem v Ústí nad Labem.

 JEDNÁ SE O TYTO NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI:

  • HP 4 – dráždivé – dráždivé pro kůži a oči
  • HP 5 – toxické pro specifické cílové orgány
  • HP 6 – akutní toxicita
  • HP 7 – karcinogenní
  • HP 8 – žíravé
  • HP 9 – infekční
  • HP 10 – toxické pro reprodukci
  • HP 11 – mutagenní
  • HP 13 – senzibilizující

Služba je určena pro producenty odpadů a pro osoby pověřené hodnocením ostatních nebezpečných vlastností odpadů MŽP.