Sedimenty rybníků a říčních toků

Najdete nás

PRO KOHO JE URČENO

A nalýzy sedimentů jsou určeny stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady atp.

 

NABÍDKA ANALÝZ A SLUŽEB

  • Akreditované vzorkování
  • Rozbory půdy dle vyhl. č. 257/2009 Sb.
  • Rozbory dle zákona č. 9/2009 Sb. – Příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.
  • Rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.
  • Rozbory dle individuálních požadavků zákazníka
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě

 

LEGISLATIVA

Dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě se provádí stanovení rizikových prvků a látek v půdě, na kterou má být sediment použit.

Škodliviny ve vytěžených zeminách, hlušinách a sedimentech z vodních toků se řeší dle zákona č. 9/2009 Sb. (příloha č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.), kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vyhláška č. 294/2005 Sb., v platném znění, řeší požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu.

 

Další informace:

Odběr oleje je možné provést svépomocí do vzorkovnic poskytnutých laboratoří, případně
do vlastních, ideálně skleněných, uzavíratelných vzorkovnic. Pro laboratorní analýzu je vhodné odebrat asi 50ml vzorku oleje.

 

DOKUMENTACE KE VZORKŮM A DALŠÍ INFORMACE

Předávací protokol pevné materiály

Předávací protokol pevné materiály – hromadný

Objednávka služeb – všeobecná