Autorizované hodnocení zdravotních rizik set. I, II

Najdete nás

Odpovědná osoba: MUDr. Magdalena Wantochová,

Tel: 724 607 490, E-mail: magda.wantochova@zuusti.cz

Adresa pracoviště: Františka Kloze 2316, 272 01  Kladno

 

Hodnocení zdravotních rizik vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a tvoří součást analýzy rizik kontaminovaných území. Slouží k odvození doporučených přípustných koncentrací, je vyžadováno jako součást podkladů pro řešení případů závažného znečištění nebo ohrožení životního prostředí a při podezření na negativní dopad faktorů životního prostředí na zdraví a další rozhodovací procesy.

Při posuzování se postupuje dle schválené metodiky, která zahrnuje následující kroky: identifikaci nebezpečnosti, určení vztahu mezi dávkou a účinkem, hodnocení expozice
a charakterizaci rizika. Posuzování provádějí autorizované osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě Osvědčení vydaného MZ ČR.

LEGISLATIVA

Posuzování vlivů na veřejné zdraví je součástí procesů posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA, SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo projektů pro územní a stavební řízení.

 

NABÍDKA SLUŽEB

 • Hodnocení zdravotních rizik (autorizovaná činnost podle zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (autorizovaná činnost podle zákona č. 258/2000 Sb.
  a zákona č. 100/2001 Sb.)
  pro záměry a strategické dokumenty (politiky, koncepce, strategie, plány, územní plány, změny územních plánů)
 • Odborná práce pro zpracování strategických dokumentů v oboru životního prostředí směrovaná pro ochranu veřejného zdravíovzduší, půda, voda, klimatické změny, indikátory strategických dokumentů, akční plány a jejich zpracování
 • Zdraví a udržitelný rozvoj, místní agenda 21, hodnocení veřejného zdraví
  pro zpracování zdravotních plánů měst, odborná pomoc pro Zdravá města, Zdravé školy, Zdravé podniky
 • Zpracování návrhů a provedení projektů a studií, které se týkají zdraví a životního prostředí a veřejného zdraví (ovzduší, včetně screeningových vyšetření, biologických expozičních testů, šetření efektů)
 • Sběr a hodnocení epidemiologických dat o expozici, efektu faktorů prostředí (hluk, chemické látky, klima a mikroklima a další fyzikální faktory, biologické faktory)

 


PARTICIPACE NA PROJEKTECH V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví Generelu dopravy Bratislava, totéž pro Košice (2016)
 • Hodnocení vlivů Plánu udržitelné městské mobility Brna (2017)
 • Zpráva o veřejném zdraví Ústeckého kraje, také pro Karlovarský kraj (2018)
 • Hodnocení vlivu na veřejné zdraví Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) České republiky (2008), také Frýdlantska (2018),
 • Hodnocení zdravotního rizika pro varianty řešení odpojování od CZT ve městě Ústí nad Labem (2018)