Radiologický rozbor

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SYSTÉM KVALITY

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále zákon) a vyhláška č. 422/2016  Sb., o radiační ochraně  a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška), které nabyly účinnosti k 1.1.2017, stanoví dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody povinnosti vztahující se k ochraně před ozářením z přírodních radionuklidů  v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě dodávané na trh (§ 100 zákona a § 98 – § 101 vyhlášky).

Za dodavatele vody se podle § 100 odst. 2 zákona považuje osoba povinná zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Za dovozce balené vody se považuje osoba, která dováží balenou vodu ze zemí mimo EU.

Zákon se v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) a b) nevztahuje na minerální vodu, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu, ani na vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud tato voda není dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost.

Způsob a rozsah systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě stanoví § 98 a 99 a příloha č. 27 vyhlášky.

  • Základní rozbor – provádí se stanovení celkové objemové aktivita alfa, celkové objemové aktivity beta a stanovení objemové aktivity radonu
  • Doplňující rozbor – provádí se v případech, kdy je překročena vyšetřovací úroveň celkové objemové aktivity alfa nebo celkové objemové aktivity beta. V doplňujícím rozboru se stanovují objemové aktivity dalších radionuklidů v rozsahu podle přílohy č. 27 vyhlášky

Individuální studny

Naše předpisy nepožadují měření radiologických parametrů v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. Jsou stanoveny jenom směrné hodnoty a doporučena opatření pro případ jejich překročení. I když měření vody pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží.

Zdravotní ústav vlastní povolení k činnosti, které vystavuje SÚJB podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 6 zákona.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky