Měření imisí

Pojmy:
Imise = souhrn znečišťujících látek z antropogenních i přírodních zdrojů rozptýlených v ovzduší
Depozice znečišťujících chemických látek do atmosféry výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší a celkový stav klimatu i zdraví obyvatel.
Monitoring imisí obvykle zahrnuje:

Měření automatickými analyzátory

  • měření polétavého prachu PMx – suspendovaných částic PM10 a PM2,5 (PM = Particulate Matter, prašný aerosol) velikosti ≤ 10µm (2,5 µm)
  • měření oxidů dusíku (NO2,NOx) – zdrojem jsou zejména emise vznikající během spalovacích procesů
  • měření troposférického ozonu O3 – vzniká fotochemickým rozkladem oxidů dusíku (NO2) a reakcemi těkavých organických látek (VOC) v troposféře (tzv. „fotochemický smog“)
  • měření oxidu siřičitého (SO2) – významným zdrojem emisí jsou lokální topeniště (palivo – hnědé uhlí)

Vzorkování ovzduší a laboratorní analýzy

  • stanovení koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) sorbovaných na povrchu částic prachu; polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo(a)pyren, zkr. BaP, vznikají během spalovacích procesů (významným zdrojem emisí BaP jsou lokální topeniště)
  • stanovení koncentrace toxických kovů (arsen, kadmium, nikl, olovo aj.) v částicích PM10

Měření koncentrací ostatních chemických látek (např. BTEX, CS2, NH3 aj.) – provádí se v souvislosti s výskytem průmyslové výroby, kde je depozice emisí těchto látek předpokládána a jejich monitoring bývá součástí tzv. integrovaného povolení k činnosti
 
 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky