Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, které jsou v gesci MZ, a to na základě pověření vydaného ministerstvem zdravotnictví Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Odborný zástupce MUDr. Magdalena Wantochová

 

Jedná se o tyto nebezpečné vlastnosti:

  • HP 4 – dráždivé – dráždivé pro kůži a oči
  • HP 5 – toxické pro specifické cílové orgány
  • HP 6 – akutní toxicita
  • HP 7 – karcinogenní
  • HP 8 – žíravé
  • HP 9 – infekční
  • HP 10 – toxické pro reprodukci
  • HP 11 – mutagenní
  • HP 13 – senzibilizující

Služba je určena pro producenty odpadů a pro osoby pověřené hodnocením ostatních nebezpečných vlastností odpadů MŽP.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky