Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení zdravotních rizik vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tvoří součást analýzy rizik kontaminovaných území. Slouží k odvození doporučených přípustných koncentrací, je vyžadováno jako součást podkladů pro řešení případů závažného znečištění nebo ohrožení životního prostředí a při podezření na negativní dopad faktorů životního prostředí na zdraví a další rozhodovací procesy.

Při posuzování se postupuje dle schválené metodiky, která zahrnuje následující kroky: identifikaci nebezpečnosti, určení vztahu mezi dávkou a účinkem, hodnocení expozice a charakterizaci rizika. Posuzování provádějí autorizované osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě Osvědčení vydaného MZ ČR.

Posuzování vlivů na veřejné zdraví je součástí procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo projektů pro územní a stavební řízení.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí v oblasti hodnocení zdravotních rizik následující činnosti:

 • Hodnocení zdravotních rizik (autorizovaná činnost podle zákona 258/2000 Sb.)
 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (autorizovaná činnost podle zákona 258/2000 Sb. a Zákona 100/2001 Sb.) pro záměry a strategické dokumenty (politiky, koncepce, strategie, plány, územní plány, změny územních plánů)
 • Odborná práce pro zpracování strategických dokumentů v oboru životního prostředí směrovaná pro ochranu veřejného zdraví – ovzduší, půda, voda, klimatické změny, indikátory strategických dokumentů, akční plány a jejich zpracování
 • Zdraví a udržitelný rozvoj, místní agenda 21, hodnocení veřejného zdraví pro zpracování zdravotních plánů měst, odborná pomoc pro Zdravá města, Zdravé školy, Zdravé podniky
 • Hodnocení laboratorních výsledků z oboru znečištění vody, půdy, ovzduší, materiálů ovlivňujících lidské zdraví z hlediska zákonných limitních hodnot, referenčních hodnot, guidelines, varovných limitů aj., závěr a doporučení k ochraně zdraví
 • Zpracování návrhů a provedení projektů a studií, které se týkají zdraví a životního prostředí a veřejného zdraví (ovzduší, včetně screeningových vyšetření, biologických expozičních testů, šetření efektů)
 • Konzultační činnost v oboru ochrany veřejného zdraví a efektů faktorů prostředí na zdraví
 • Sběr a hodnocení epidemiologických dat o expozici, efektu faktorů prostředí (hluk, chemické látky, klima a mikroklima a další fyzikální faktory, biologické faktory)
 • Zpracování přednášek, výukových programů a školení ve výše uvedených oborech
 • Interpretace výsledku hluku ovzduší, vody potravin a indooru
 • Konzultační činnost v oboru hygieny

Participace na projektech v oblasti životního prostředí

 • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví Generelu dopravy Bratislava, totéž pro Košice (2016)
 • Hodnocení vlivů Plánu udržitelné městské mobility Brna (2017)
 • Zpráva o veřejném zdraví Ústeckého kraje , také pro Karlovarský kraj (2018)
 • Hodnocení vlivu na veřejné zdraví Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací(PRVKÚK)  České republiky (2008), také Frýdlantska (2018),
 • Hodnocení zdravotního rizika pro varianty řešení odpojování od CZT ve městě Ústí nad Labem (2018)

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky