Pracovní lékařství

Pracovně lékařská služba.

Zřízená v souladu s ustanovením zákona č. 373/ 2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.

Povinností zaměstnavatele, má-li práce dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění zařazeny do kategorií druhé, druhé rizikové, třetí a čtvrté, bez ohledu na velikost podniku a počet zaměstnanců, mít zajištěnou pracovnělékařskou péči smluvně od poskytovatelů dle  §53 odst.1 citovaného zákona. Porušení povinnosti představuje riziko pokuty.

PŘEHLED ORDINACÍ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

Lékařské prohlídky

Zákoník práce (§ 106 odst. 4b) stanoví, že zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetření nebo očkování, stanovených zvláštními právními předpisy. Jde o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky a prohlídky následné.

Vstupní lékařské prohlídky

Mezi nejčastější lékařské prohlídky patří vstupní prohlídka podle § 32 zákoníku práce. Zaměstnanec ji má vykonat ještě před uzavřením pracovního poměru u lékaře, který má se zaměstnavatelem smlouvu pro poskytování pracovnělékařských služeb. Případné odmítnutí této prohlídky by mohlo být důvodem k neuzavření pracovního poměru. Vstupní prohlídky se dále provádí před převedením zaměstnance na jinou práci, nebo před změnou druhu práce.

Periodické prohlídky

V průběhu pracovního poměru musí zaměstnavatel zajistit další lékařské prohlídky zaměstnanců, které souvisí s jejich pracovní činností. Tyto prohlídky jsou konány za účelem včasného záchytu změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce. Periodické prohlídky se opakují v předem určených intervalech – periodách vyplývajících z příslušného právního předpisu. Obvykle se opakují v rozpětí dvou až šesti let.

Mimořádné prohlídky

Provádějí se ke zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke změně, nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k práci. Podnět k jejich absolvování dává orgán ochrany veřejného zdraví zpravidla pro zjištěné nedostatky v ochraně zdraví zaměstnanců, lékař pracovnělékařské služby a podnět k jejich výkonu může dát i zaměstnavatel.

Výstupní prohlídky

Provádějí se při skončení pracovněprávního vztahu, nebo při převedení na jinou práci (zpravidla z rizikové na nerizikovou) za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu. Lékař při této prohlídce posuzuje, zda při výkonu dosavadní práce nedošlo k poškození zdraví. Na podkladě těchto prohlídek lze i s odstupem času určit případnou příčinnou souvislost mezi pracovními podmínkami a později zjištěnou nemocí z povolání.

Následné prohlídky

Provádí u vybraných prací, kde lze předpokládat působení noxy na zdravotní stav zaměstnance i po ukončení práce v daných pracovních podmínkách.

 

Naše pracoviště nabízí komplexní pracovně-lékařskou službu pro firmy se zaměstnanci rizikových i nerizikových pracovišť s cílem zajistit ve spolupráci se zaměstnavatelem, zaměstnanci a jejich zástupci ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších nemocí souvisejících s výkonem povolání. Její součástí jsou:

 • dohled nad pracovními podmínkami zaměstnanců
 • dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců
 • pravidelné návštěvy pracovišť pro které smluvně provádíme pracovně lékařské služby
 • odborná poradenská činnost v oblasti pracovně-lékařské péče pro zaměstnavatele
 • posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vhodnosti pracovního zařazení
 • školení první pomoci včetně poskytování poradenské činnosti (návrh náplní lékárniček na daných pracovištích)
 • provádění komplexních preventivních prohlídek (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní).

 

Preventivní prohlídka u pracovníka je realizována v průběhu jednoho dne zpravidla včetně specializovaných vyšetření, specializovaná vyšetření u pracovníků vykonávajících rizikové práce:

 • audiometrie (riziko hluku, práce ve výškách, řidiči, jeřábníci…)
 • spirometrie (riziko prachu, inhalační alergeny, svářečské dýmy…)
 • vodní chladový test a prstová pletysmografie (riziko vibrací, chladu)
 • EKG a zátěžové EKG (riziko fyzické a tepelné zátěže, hasiči, práce s elektr. zařízením…)
 • dopravně psychologické vyšetření řidičů pro odbornou způsobilost řidičů NA nad 7,5t
 • preventivní programy na podporu zdraví zaměstnanců a zvýšení povědomí za své zdraví (komplexní zhodnocení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév)

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky