Stanovení suspendovaných částic v ovzduší – GRIMM

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Zkušební laboratoř nabízí kontinuální měření prašnosti včetně distribuce velikosti částic pro potřeb:

  • klasifikace čistoty vzduchu pro čisté prostory a příslušné řízené prostředí (ČSN EN ISO 14644) – zdravotnická zařízení, výrobci elektroniky,…
  • znečištění a třídy čistoty – stlačený vzduch (ČSN ISO 8573) – zdravotnická zařízení, výrobci elektroniky,…
  • kontinuální stanovení suspendovaných částic (prach) frakce PM2,5 a PM10 v ovzduší pobytových místností (Vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb) – (před)školní zařízení, zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče, ubytovací zařízení, stavby pro obchod, stavby pro shromažďování většího počtu osob
  • kontinuální stanovení vdechovatelné, respirabilní a torakální frakce polétavého prachu v ovzduší pracovišť (Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, EN 481)
  • stanovení znečištění ovzduší prachovými částicemi pro technologické požadavky (např. na volbu vhodného filtrační zařízení, na instalaci signalizačních senzorů pro chemické škodliviny,…)

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky