Měření výskytu radonu

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

V rámci naší laboratoře nabízíme měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách jako podklad k posouzení naléhavosti zásahu ke snížení přírodního ozáření a rovněž řízení služeb k měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách. Dále provádíme měření pro stanovení půdního radonu.

Tato činnost je prováděna na základě povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měření se provádí pro posouzení rizika ozáření radonem z podloží, dodávané vody apod. Bývá požadováno stavebními úřady před rekonstrukcemi staveb a před užíváním rekonstruovaných nebo nových staveb. Měření se provádí také ve stavbách, kde se z nějakého důvodu může předpokládat vyšší objem radonu v ovzduší, například na území se zvýšeným radonovým rizikem z podloží, v blízkosti bývalých uranových nebo rudných dolů nebo geologických anomálií, při podezření na stavební materiál s vyšším obsahem přírodních radionuklidů (písky, tvárnice z popílků, materiál z odvalů u starších staveb), atd.

Jsou používány integrující přístroje s potřebou ručního průběžného záznamu hodnot nebo přístroje s bezobslužným provozem.

Přístroje a jejich nejmenší počet pro měření v pobytových nebo obytných místnostech se stanoví podle schématu:

Místnosti ve styku s podložím všechny místnosti
I. nadzemní patro 1/3 místností na podlaží
Další vyšší nadzemní patro 1 místnost
Podezření na vysokou aktivitu Ra226 ve stavebním materiálu všechny místnosti

Přístroje se umísťují do dokončených staveb, které jsou uzavřeny (mají okna, dveře, střechu apod.). Při měření je potřeba dodržet běžné podmínky užívání nebo podmínky konzervativní, podle charakteru měření. Je potřeba zajistit přístup k elektrické síti. Na místě měření jsou zanechány monitory radonu o velikosti cca 30x20x10 cm. Měření trvá nejméně 7 dní.

Výsledný protokol obsahuje údaje o objemové aktivitě radonu, o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu a hodnocení ve vztahu k současně platné legislativě a případné doporučení zásahu. Přílohou jsou informace o směrných hodnotách podle platné vyhlášky Státního úřadu jaderné bezpečnosti o radiační ochraně.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky