Měření prašnosti a chemických látek v ovzduší

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY

Pracovní ovzduší

Provádíme vzorkování a stanovení prašnosti a analýzy chemických látek v pracovním ovzduší (např. stanovení celkové koncentrace prašnosti včetně respirabilní složky, stanovení formaldehydu, těkavých organických látek, atd.). Dále provádíme měření a hodnocení inhalační expozice pracovníků prachu a chemickým látkám. Vzorkování pracovního ovzduší provádíme za použití osobních nebo stacionárních souprav.

Venkovní ovzduší

Provádíme řadu rutinních i vysoce specializovaných analýz vnějšího ovzduší pro účely dlouhodobého monitoringu nebo krátkodobá měření k identifikaci zdroje, havárie atd. Naše služby jsou určeny zejména pro monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoring, získávání podkladů pro řešení stížností na zdroje znečištění, atd.
K dispozici máme mobilní měřící vůz a kvalitní odběrovou techniku.

Vnitřní ovzduší

Naše akreditované laboratoře provádějí měření chemických, fyzikálních a mikrobiologických ukazatelů (zjišťování plísní v ovzduší) ve vnitřním prostředí pobytových místností. Pobytovými místnostmi se rozumí objekty sloužící pro výchovu a vzdělávání včetně škol v přírodě, rekreační zařízení, zdravotnická zařízení léčebně preventivní péče, ústavy sociální péče, ubytovací zařízení a stavby sloužící pro shromažďování většího počtu osob.

Nejčastějšími důvody pro měření prašnosti a chemických látek v ovzduší jsou:

  • kolaudace
  • šetření pro účely občanských sporů
  • šetření stížností obyvatel
  • technická měření za účelem zjištění účinnosti nápravných opatření
  • měření v rámci státního zdravotního dozoru
  • kategorizace prací

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky