Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha

(OPMM Praha)

Kontakty Sokolovská 60, 186 00 Praha 8
Vedoucí OPMM Praha Ing. Josef Čermák Ph.D.
Tel.: 224 815 942
E-mail: josef.cermak@zuusti.cz
Zástupce vedoucí OPMM Praha RNDr. Pavlína Lysková
Tel.: 234 118 506
E-mail: pavlina.lyskova@zuusti.cz
Laboratoř parazitologická Tel.: 286 591 542
Laboratoř mykologická Tel.: 234 118 506
Laboratoř mykobakteriologická Tel.: 222 312 000
Příjem vzorků Tel.: 224 815 938

 

Příjem vzorků

Pondělí – pátek 7:00 – 16:00

OPMM Praha nabízí široké spektrum parazitologických, mykologických, mykobakteriologických a sérologických vyšetření v regionu Prahy a středních Čech. Poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro pacienty i lékaře. Je zároveň pracovištěm Národní referenční laboratoře pro diagnostiku střevních parazitóz, školícím, konzultačním a expertním pracovištěm pro obor lékařská parazitologie s celonárodní působností.
Oddělení je akreditováno podle ČSN EN ISO 15189:2013 u ČIA o.p.s. a je zapojeno do národních i mezinárodních systémů hodnocení kvality práce diagnostických laboratoří. Splňuje podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.
Úplný přehled vyšetření je k dispozici v Laboratorní příručce OPMM Praha..

Ke stažení:

Osvědčení o akreditaci OPMM Praha

Příloha k osvědčení OPMM Praha

Laboratorní příručka OPMM Praha

Žádanka OPMM Praha
 
 
V následujícím textu je uveden stručný přehled prováděných vyšetření.

Laboratoř parazitologická

Ing. Josef Čermák Ph.D., E-mail: josef.cermak@zuusti.cz
Telefon: 224 815 942

RNDr. Zuzana Hůzová, E-mail: zuzana.huzova@zuusti.cz
Telefon: 286 889 229

Laboratoř parazitologie se zabývá laboratorní diagnostikou všech běžných i importovaných parazitárních onemocnění a některých dalších bakteriálních nákaz. Používá k tomu celou škálu mikroskopických a sérologických metod. Je zároveň pracovištěm Národní referenční laboratoře pro diagnostiku střevních parazitóz, školícím, konzultačním a expertním pracovištěm pro obor lékařská parazitologie.

Poskytované služby:

1. Mikroskopická vyšetření:

 • Standardní parazitologické vyšetření stolice na celé spektrum běžných střevních parazitárních nákaz (vajíčka červů, cysty prvoků)
 • Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropických a subtropických oblastí a z oblastí se zvýšeným výskytem parazitárních nákaz
 • Cílená specializovaná vyšetření na střevní, krevní a tkáňové parazity: amébóza, schistosomóza, malárie, leishmanióza, příp. jiné tropické parazitózy
  (na doporučení ošetřujícího lékaře a po telefonické domluvě)
 • Vyšetření na enterobiózu, roupy (Enterobius vermicularis) – stěry dle Grahama
 • Vyšetření stolice na kryptosporidiózu (Cryptosporidium sp.) a cyklosporózu (Cyclospora cayetanensis)
 • Diagnostika svrabu (Sarcoptes scabiei)
 • Mikroskopické stanovení MOP (včetně kultivace Trichomonas vaginalis)
 • Identifikace parazitologicky suspektních útvarů, ektoparazitů, hmyzích škůdců, arachnoentomologie

Ke stažení:

Odběr na střevní parazity

Enterobióza

Svrab

2. Sérologická vyšetření:

 • Diagnostika lymeské borreliózy s použitím specifických antigenů (směsný Ag z evropských kmenů, rozlišení Borrelia afzelii a Borrelia garini)  metodami: ELISA IgG, IgM, imunoblotting (WB) IgG, IgM
 • Diagnostika toxoplasmózy (Toxoplasma gondii), včetně screeningu během gravidity metodami: KFR, ELISA IgG, IgM, IgA, avidita IgG protilátek, komparativní imunoblot (WB)
 • Diagnostika leptospirózy (Leptospira sp.), 8 základních a další doplňkové kmeny, metodou mikroaglutinačně lytická reakce (MAL)
 • Diagnostika toxokarózy (Toxocara sp.) metodou ELISA IgG, včetně avidity

Ke stažení:

Toxoplasmóza

Komparativní imunoblot – toxoplasmóza

3. Vyšetření vnějšího prostředí:

 • Helmintologické vyšetření půdy a pískovišť
 • Protozoologické a helmintologické vyšetření vody a bazénů

4. Vyšetření pro veterinární účely:

 • Vyšetření na střevní parazity včetně echinokokózy
 • Vyšetření na leptospirózu (např. u psů)
 • Vyšetření na borreliózu psů (ELISA IgG, IgM)

Ke stažení:

Domácí zvířata – nákazy přenosné na člověka

Laboratoř mykologická

RNDr. Pavlína Lysková, E-mail: pavlina.lyskova@zuusti.cz
Telefon: 234 118 506

MUDr. Petra Sumerauerová E-mail: petra.sumerauerova@zuusti.cz
Telefon: 222 312 000

Laboratoř mykologie se zabývá diagnostikou mykotických onemocnění jak povrchových, postihujících kůži, její adnexa (vlasy a nehty) a viditelné sliznice, tak i orgánových a systémových vyvolaných kvasinkami a vláknitými mikroskopickými houbami (mikromycetami). Kromě mikroskopického a kultivačního vyšetřeni laboratoř provádí i specifické metody, které využívají imunogenních vlastností kvasinek a vláknitých mikromycetů, založených na detekci protilátek a/nebo průkazu cirkulujících mykotických antigenů. Potřeba správné mykologicke diagnostiky vzrůstá především s rozvojem invazivních léčebných metod a zvyšujícím se počtem pacientů se sníženou imunitou.
Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:

 • Fluorescenční mikroskopie – velmi rychlá a spolehlivá metoda vedoucí k odhalení kvasinkových buněk nebo hyf vláknitých mikromycetů přítomných v klinickém vzorku
 • Kultivační vyšetření – cílená kultivace určená pro záchyt mikromycetů z klinického materiálu (speciální média, prodloužená doba kultivace) umožňuje záchyt těchto mikroorganismů, které velmi často nelze zachytit při běžné bakteriologické kultivaci
 • Citlivost na antimykotika – v návaznosti na kultivační vyšetření tam, kde si to lékař žádá, se provádí stanovení citlivosti k antimykotikům, a to buď metodou kvalitativní (citlivý, rezistentní, intermediální), anebo kvantitativním stanovením minimální inhibiční koncentrace (MIC) testovaného kmene

 

2. Sérologická vyšetření:

 • Stanovení cirkulujících antigenů kvasinek rodu Candida
 • Průkaz aspergilového antigenu galaktomannanu. Tato metoda je velmi přínosná v diagnostice systémových infekcí. Průkaz aspergilového galaktomannanu je považován za jedno ze signifikantních kritérií pro diagnostiku invazivní aspergilózy
 • Stanovení protilátek proti kandidám (Candida sp.)
 • Detekce protilátek proti Aspergillus sp., nebo Cryptococcus neoformans. Tyto metody jsou vhodné jako doplňkové k výše uvedeným metodám
 • Stanovení chlamydiového antigenu. Jedná se o rychlý kvalitativní (screeningový) test

Ke stažení:

Stanovení galaktomannanu

Aspergillus fumigatus-hodnoty MIC v r.2011-12

3. Molekulárně genetická vyšetření:

 • Průkaz DNA rodu Aspergillus. Provádí se ve spolupráci s oddělením virologie Praha

4. Vyšetření pro veterinární účely:

 • Fluorescenční mikroskopie (průkaz původců kožních onemocnění)
 • Kultivační vyšetření (cílená kultivace pro záchyt mikromycetů)

 

Laboratoř mykobakteriologická

MUDr. Petra Sumerauerová E-mail: petra.sumerauerová@zuusti.cz
Telefon: 222 312 000

RNDr. Pavlína Lysková, E-mail: pavlina.lyskova@zuusti.cz
Telefon: 234 118 506

Laboratoř mykobakteriologie provádí kompletní diagnostiku tuberkulózy a ostatních mykobakteriologických nákaz z klinických materiálů (sputum, laryngeální výtěr, bronchiální materiál včetně BAL, moč, punktát, hnis, pleurální tekutina, likvor, uzlina periferní, gynekologický materiál, bioptický materiál).

Kromě vyšetření z klinických materiálů se provádí detekce mykobakterií z prostředí – z vody (pitné, povrchové, odpadní), nebo ze vzorků zemin.

Diagnostika se opírá o mikroskopické metody, klasické kultivační vyšetření, o metodu urychlené kultivace (MGIT). Ve spolupráci s virologickým oddělením se provádějí molekulárně genetické metody,  buď přímo z klinického materiálu, nebo z  předem vykultivovaných kmenů mykobakterií.

Záchyt pozitivních kmenů se hlásí do celostátního informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT).

Oddělení je zapojeno do národních i mezinárodních systémů zvyšování kvality práce diagnostických laboratoří a splňuje podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.

Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:

Základní metody

 • přímé mikroskopické vyšetření po fluorescenčním barvení
 • klasické kultivační vyšetření na mykobakterie

Nadstavbové metody

 • kultivační vyšetření metabolickou rychlometodou (MGIT)
 • druhová identifikace mykobakterií
 • stanovení citlivosti na antituberkulotika (AT) . U kmenů rezistentních na základní řadu AT je možné zajistit vyšetření citlivosti na rozšířenou řadu AT.

2. Sérologická vyšetření:

 • průkaz antimykobakteriálních protilátek IgA, IgG, IgM, metodou ELISA

3. molekulárně genetická vyšetření:

 • detekce Mycobacteriu tuberculosis komplex (přímý průkaz DNA metodou Real Time PCR) přímo z  klinického materiálu, mimo krev
 • identifikace mykobakteriálních kmenů (metoda PCR genotypizace s hybridizační sondou) z izolátu

4. Vyšetření vnějšího prostředí:

 • průkaz mykobakterií ve vzorcích z prostředí

OPMM Praha dále poskytuje:

 • tištěné žádanky o vyšetření
 • výsledky elektronickou poštou ( do 2 hodin po uvolnění zprávy )
 • zdarma odběrový materiál
 • svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků po ukončení vyšetření vozidly ZÚ,
 • na základě smlouvy zprostředkování likvidace infekčního odpadu z ordinací
 • odběry biologického materiálu je možné zajistit v našich odběrových centrech
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky