Kompletní služby

Potraviny

 • chemické a mikrobiologické analýzy 

(rozsah vyšetření podle rizikovosti potravin a pokrmů a příjmových skupin konzumentů např. děti, nemocní nebo podle požadavků zákazníků včetně hodnocení)

 • stanovení bakteriálních původců onemocnění z potravin
 • stanovení mykotoxinů v rizikových skupinách potravin
 • školení hygienického minima pro potravináře
 • zavádění systému kritických bodů (HACCP) 

(konzultace návrhu dispozic a projektové řešení provozoven, školení hygienického minima ve stravovacích provozech, interní audit příručky HACCP)

Analýza předmětů běžného užívání

 • výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody 

(Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků)

 • ověřování účinnosti desinfekčních a algicidních chemických přípravků určených k úpravě pitné a užitkové vody.
 • výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy 

(Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků)

 • senzorické posouzení výrobků přicházejících do styku s potravinami a pokrmy
 • výrobky a hračky pro děti do 3 let
 • analýza a hodnocení zdravotní nezávadnosti
 • mikrobiologické vyšetřování obalového materiálu

Fyzikální faktory – hluk

 • měření a hodnocení hluku a ultrazvuku na pracovištích
 • měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
 • speciální měření a hodnocení – dozvuky, vzduchové neprůzvučnosti, nízkofrekvenční hluk…atd.
 • zpracování hlukových studií
 • zpracování hlukových map obcí, měst a regionů
 • zpracování strategických hlukových map silnic a železnic
 • zpracování expertíz vlivu hluku na lidský organismus
 • návrh na zařazení práce do kategorie dle platné legislativy 

Fyzikální faktory – vibrace

 • měření a hodnocení celkových vibrací na pracovních místech
 • měření a hodnocení vibrací přenášených na ruce
 • měření a hodnocení vibrací v komunálním prostředí

Fyzikální faktory – osvětlení

 • měření osvětlení komunikací a jiných veřejných ploch včetně vyhodnocení
 • měření denního, umělého i sdruženého osvětlení ve vnitřních prostorách včetně vyhodnocení
 • měření umělého osvětlení ve venkovních prostorách a na pracovištích včetně vyhodnocení
 • posouzení oslnění a rozložení jasů na pracovištích
 • měření osvětlení vnitřních a venkovních sportovišť včetně vyhodnocení
 • měření osvětlení ve školách včetně vyhodnocení

Fyzikální faktory – mikroklima

 • měření stavu vnitřního prostředí budov včetně vyhodnocení
 • teplota
 • vlhkost
 • rychlost proudění vzduchu
 • výsledná teplota kulového teploměru

Pracovní lékařství

 • závodní preventivní péče
 • preventivní prohlídky  (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní)
 • komplexní pracovně lékařská péče o zaměstnance rizikových i nerizikových pracovišť s cílem zajistit ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších nemocí souvisejících s výkonem povolání.
 • posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vhodnosti pracovního zařazení
 • autorizovaná laboratoř fyziologie práce
 • měření celkové a lokální fyzické zátěže
 • měření mikroklimatických parametrů včetně stanovení pitného režimu a potřeby ochranných nápojů v horkých provozech

Měření faktorů pracovního prostředí

 • vyhledávání zdravotních rizik
 • analýza pracovního prostředí
 • komplexní zpracování návrhů kategorizace prací


Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky