Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví jsou postupy, které umožňují vyhodnocováním působení jednotlivých faktorů životních prostředí kvantifikovat jejich vliv na zdraví populace nebo některých populačních skupin. V těchto postupech jsou využívány nejnovější poznatky pro určení druhu a stupně nebezpečnosti fyzikálních, chemických a biologických faktorů. Analýza rizika umožňuje na základě působení jednotlivých faktorů na organismus člověka vyhodnotit reálnou expoziční dávku a následně stanovit charakter a rozsah potencionálních nebo existujících rizik pro určité populační skupiny.

Při posuzování se postupuje dle schválené metodiky, která zahrnuje následující kroky: identifikaci nebezpečnosti, určení vztahu mezi dávkou a účinkem, hodnocení expozice a charakterizaci rizika.

Posuzování provádějí autorizované osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě Osvědčení vydaného MZ ČR.

Posuzování vlivů na veřejné zdraví ( HIA ) je součástí procesů posuzování vlivů na životní prostředí ( EIA, SEA ) dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nebo projektů pro územní a stavební řízení.

Hodnocení zdravotních rizik ( HRA ) vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří součást analýzy rizik kontaminovaných území, slouží k odvození doporučených přípustných koncentrací, je vyžadováno jako součást podkladů pro řešení případů závažného znečištění nebo ohrožení životního prostředí a při podezření na negativní dopad faktorů životního prostředí na zdraví a další rozhodovací procesy.

 

Ekotoxicita

Ekotoxikologické testy se provádějí formou testů akutní toxicity na čtyřech typech organismů rostlinné a živočišné říše. Jedná se o nižší rostliny (řasa Scenedesmus subspicatus), vyšší rostliny (semena hořčice Sinapis alba), bezobratlé živočichy (perloočka Daphnia magna) a obratlovce (akvarijní rybka Poecilia reticulata). Výběr organismů určuje vyhláška 294/2005 Sb. a vyhláška 376/2001 Sb.

Ekotoxikologické testy podávají komplexní odpověď jednotlivých typů organismů na otázku možného negativního vlivu zkoumaného vzorku na životní prostředí. Jejich provádění předepisují vyhlášky 294/2005 Sb. „o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění a vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ v platném znění.

Testování je určeno především stavebním a projekčním firmám, výrobcům stabilizačních materiálů v případě, že tyto mají být ukládány na povrch terénu a právním a fyzickým osobám, které v rámci své činnosti nakládají s odpady.

Ekotoxikologické testy se provádějí ve vodném výluhu dodaného vzorku, v případě tekutého vzorku ve vzorku přímo.

Ekotoxikologické testy jsou vzhledem k různým požadavkům výše zmíněných vyhlášek prováděny dvěma způsoby:
1. test dle vyhlášky 294/2005 Sb. je prováděn v neředěném vodném výluhu a zjišťuje, zda zkoušený vzorek odpovídá požadavkům tabulky 10.2 , což je jedna z podmínek ukládání odpadu (materiálu) na povrchu terénu.
2. test dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 376/2001 Sb., která je prováděcí vyhláškou k vyhl. 383/2001 Sb., ve kterém se určují hodnoty LC/EC/IC 50 u jednotlivých organismů pro vodný výluh odpadu, aby bylo možno určit, zda odpad má či nemá nebezpečnou vlastnost H 14 Ekotoxicita.

Výsledky testu jsou předávány jako protokol akreditované laboratoře a jejich forma umožňuje porovnání výsledků s limity požadovanými příslušnou vyhláškou.

 

Dezinfekce a sterilizace

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů

 • biologickými systémy (bioindikátory)
 • Bac.atrophaeus (horkovzdušné a etylenoxidové sterilizátory)
 • Geobacillus stearothermophilus (parní, formaldehydové a plazmové sterilizátory)
 • nebiologickými systémy
 • Bowie-Dick test
 • chemické testy sterilizace
 • fyzikálními systémy
 • vakuový test sledování nastavených parametrů (tlak,teplota,expozice)

Kontrola účinnosti sterilizátorů (horkovzdušných, parních, formaldehydových a plazmových) je prováděna v rozsahu stanoveném Vyhláškou MZ ČR 195/2005 Sb. v těchto termínech:

 • u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
 • jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace nebo sterilizačních centrech a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště
 • u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za rok
 • u všech ostatních sterilizátorů starších 10ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za půl roku

Testování biologických systémů provádí bakteriologické oddělení Zdravotního ústavu.

Součástí zkoušky je protokol s výsledky.

 • kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů (parních, horkovzdušných, formaldehydových etylenoxidových) pomocí chemických testů a bioindikátorů
 • monitorování sterilizačního procesu pomocí elektronického testovacího systému pro parní sterilizátory (kontrola zařízení, expozice, vsázky jednotlivých balení)
 • mikrobiologická kontrola čistoty prostředí (stěry, ovzduší)
 • mikrobiologická kontrola sterility materiálů
 • mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčních přípravků

 

Předměty běžného užívání

Provádíme vyšetření zdravotní nezávadnosti předmětů běžného používání v následujících oblastech:

 •  Výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody
 • Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků podle vyhlášky 409/2005 Ministerstva zdravotnictví. Ověřování účinnosti desinfekčních a algicidních chemických přípravků určených k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou.
 • Výrobky přicházejících do styku s potravinami
 • Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků, senzorické posouzení
 • Výrobky pro děti do 3 let
 • Kojenecké láhve, dětský textil, plenkové kalhotky, dudlíky, apod.
 • Hračky
 • Migrace prvků a organických látek ve výluzích, hodnocení zdravotní nezávadnosti podle platné legislativy
 • Kosmetické výrobky
 • Chemické a mikrobiologické zkoušky, hodnocení zdravotní nezávadnosti a podklad pro posouzení bezpečnosti výrobků
 • Sklo, keramika, porcelán
 • Chemické analýzy kovů As, Pb, Cd, Cu, Hg, Ni, Cr
 • Mikrobiologické vyšetřování obalového materiálu

Akreditace a laboratorní příručky

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky