Projekt “ Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“

Podpořeno Evropskou unií

Projekt Ziel-3/Cíl-3

 

 

V rámci programu Cíl 3 (program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013) byla zahájena 1.7.2011 činnost na projektu „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“.
Předložený program byl zpracován Saským státním ministerstvem hospodářství a práce a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.
Samotný projekt je zaměřen na sledování ultrajemných částic (dále jen UJČ v ovzduší a jejich analýzu. Měření bude prováděno v oblasti bývalého tzv. „černého trojúhelníku.“
Hlavní měřící stanice budou v Ústí nad Labem a na německé straně v Annaberg-Buchholz.
Tato oblast utrpěla v minulosti zejména povrchovou těžbou a spalováním hnědého uhlí. Tehdy byl hlavním znečišťujícím faktorem oxid siřičitý (kyselé deště), oxidy dusíku, oxid uhelnatý a prach. V devadesátých letech došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší (díky poklesu počtu velkých průmyslových podniků, modernizací technicky zastaralých zařízení, instalací moderních technologií a využitím alternativních zdrojů energie), ale prach, zplodiny z lokálních topenišť, průmysl a hlavně doprava jsou zdrojem „nových“ znečišťujících částic (jedná se o UJČ a částice PM1). Tyto částice představují velké riziko pro zdraví obyvatelstva a to jak při krátkodobé, tak i dlouhodobé expozici. Zatímco účinky a rizika plynných škodlivin jsou známé – stejně jako imisní limity – u UJČ je situace jiná. Prachové částice jsou heterogenní směsí, která má různé fyzikální a chemické vlastnosti a může způsobovat poškození organismu na různých úrovních. Do jaké míry toto znečištění ovlivňuje zdraví obyvatelstva v regionu zatím není možné odhadnout. Aby bylo možné stanovit limity pro koncentraci těchto částic v ovzduší, proběhne v rámci projektu Cíl 3 měření UJČ a mikročástic PM1 a tyto výsledky budou dány do souvislosti s údaji o nemocnosti v uvedených regionech. Do analýzy budou zahrnuty i další škodliviny, které se již měří (ozón, PM10, PM 2,5, oxid siřičitý a oxidy dusíku) a také meteorologické údaje a data z dopravy.
Cílem projektu je využití nových poznatků ke zlepšení životního prostředí v regionu a zdraví a života obyvatelstva. Projekt má modelový charakter pro další regiony a má poukázat na potřebu měření ultrajemných částic v měřící síti znečištění.
Přínosem projektu je i podpora spolupráce mezi Ústeckým krajem a Saským ministerstvem pro životní prostředí. Pohraniční oblasti by se měly stát přitažlivým a hlavně zdravým životním prostorem.
11.8.2011 proběhlo na TU Drážďany zahajovací setkání partnerů zúčastněných v programu Cíl 3 k realizaci projektu. Zástupci ZÚ UL zde prezentovali způsob vyhodnocení vlivu UJČ na zdraví obyvatel a návrhy dalších měření, které pomohou identifikovat zdroje znečištění a závažnost pro zdraví.

Dokumenty ke stažení:

Prezentace 05/2012 - TXT prezentace

První zkušenosti - PDF dokument

Prezentace- PPT dokument

Záznam z besedy STUŽ ze dne 5. 2. 2013 na téma „Částice, ultrajemné částice a zdraví“
 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky