Program probandů

V rámci projektu působí v terénu skupina dobrovolníků (tzv. probandů), kteří zaznamenávají zápachy do předem připravených záznamníků. Krom toho, někteří z nich disponují rovněž kanystry pro odběr vzorku vzduchu ve chvíli, kdy registrují nějaký zápach (viz záložka „Analýza a vyhodnocení zápachových epizod“). Monitorování zápachů probíhá v chladné části roku – od listopadu do března následujícího roku. První sezóna započala až v lednu 2017. V rámci této sezóny disponovala česká strana 11 probandy a německá 12 probandy. Ve druhé sezóně (listopad 2017 – březen 2018) se počet probandů na české straně zvýšil na 16.

Probandi krom data a trvání /časového rozpětí zápachu zaznamenávají také jeho charakter, intenzitu a zdravotní příznaky, které u sebe pozorují po dobu trvání zápachu a také nějakou dobu po jeho odeznění. U citlivých osob se může projevit bolest hlavy, pocit na zvracení či dokonce zvracení. Mohou se také objevit nepatrné změny dýchání – k tomuto účelu mají někteří? probandi k dispozici osobní spirometr, který slouží pro rychlé vyšetření dýchacích funkcí. Zápach může rovněž vyvolat akutní obtíže např. u astmatiků.

Nejvíce záznamů bylo pořízeno během ledna 2017 (85 záznamů z toho 70,6% bylo ze saskéé strany hranice), v únoru pak 70 záznamů (50% saských) a v březnu 37 záznamů (40,5% saských). Překvapivým zjištěním byl především relativně malý počet záznamů, v nichž figuruje dříve tak často zmiňovaný „Katzendreck“ jako charakter zápachu. Tím spíše, že tento počet byl nižší v Sasku než v Čechách. Je otázkou, zda to není v důsledku nejistoty německých probandů, kteří raději zvolí variantu neurčitého zápachu. Nepřehlédnutelným faktem je, že téměř všechny záznamy s touto charakteristikou pocházejí od žen. Pokud jde o zdravotní odezvu, pak převládal u probandů stav, kdy nepozorovali žádné zdravotní obtíže. Pokud ano, pak dominuje pocit na zvracení, kašel nebo bolest hlavy.

Následující graf znázorňuje podíly jednotlivých charakteristik zápachu mezi záznamy českých a německých probandů (v %) během sezóny leden – březen 2017.

 

Následující graf znázorňuje podíly jednotlivých zdravotních příznaků mezi záznamy českých a německých probandů (v %) během sezóny leden – březen 2017.

 

Pro příklad si vezměme období od 18.1. do 24.1.2017, kdy se objevilo mnoho stížností jak na české, tak saské straně. Objevily se také stížnosti pocházející od obyvatel na saské straně, které jsou adresovány Saskému úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Podle meteorologické stanice na Schwartenbergu (785 m n. m.) vál vítr převážně z jihovýchodního směru, tj. ze směru, kde se mimo jiné nalézá Litvínov a areál Unipetrolu. Obsah stížností se na české a saské straně do jisté míry lišil.

 

Lišil se názor na charakter zápachů. V Čechách probandi zapisovali nejčastěji zápach pocházející ze spalování dřeva nebo uhlí. V Sasku lidé zvolili nejčastěji možnost neurčitého charakteru. V Čechách většinou nezpůsobovaly zápachy žádné zdravotní potíže. V Sasku probandi častěji zaznamenali bolest hlavy či nějaký jiný specifický příznak.

Monitoring zápachů probandy nadále pokračuje. Data obdržená v uplynulé sezóně listopad 2017 – březen 2018 jsou postupně vyhodnocována. Další výsledky budeme průběžně prezentovat na těchto webových stránkách. Na závěr projektu budou záznamy od probandů vyhodnocovány také ve spojitosti s údaji o chemických látkách, které byly ujištěny při analýze vzorků vzduchu odebraných probandy do kanystrů.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky