Oddělení projektů a vzdělání

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem má zákonem číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanoveny i úkoly v oblasti:

výchova k podpoře a ochraně veřejného zdraví

sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva

monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek

K zajištění a koordinaci těchto činností má zřízeno oddělení projektů a podpory zdraví, které je organickou součástí celého ústavu. V současnosti není zřizovatelem poskytován příspěvek na činnosti v oblasti podpory zdraví, proto řešíme finanční zajištění těchto činností v rámci národních a mezinárodních grantů a projektů a poskytováním placených služeb.

Pracovníci oddělení jsou složeni ze specialistů různých oborů:

lékařka – zabezpečující odborné vedení zdravotnických částí projektů, mající autorizaci pro hodnocení zdravotních rizik a hodnocení vlivu na veřejné zdraví s rozsáhlou praxí v oblasti enviromentální epidemiologie a ochrany ovzduší
odborní pracovníci v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví
specialisté z oblasti laboratorních metod
specialista z oblasti biostatistických vyhodnocení enviromentální epidemiologie
specialisté z oblasti projektové činnosti (získávání, řízení, ekonomika, vyhodnocení)

Nabídka služeb

Pro zájemce z řad orgánů státní správy, veřejných institucí, škol, podniků, neziskových organizací i obyvatel:

• podklady pro řízení v oblasti zdraví
- Zpracování zdravotních částí strategických dokumentů
- Hodnocení vlivu na veřejné zdraví
- Hodnocení zdravotního rizika
- Sledování zdravotního stavu
- Zhodnocení zdravotního stavu

• program sledování vlivu ŽP na zdraví
- Vypracování studií pro vnitřní prostředí – pracoviště, školní tělocvičny, byty, kanceláře, kryté bazény – hodnocení z hlediska rizikovosti prokázaných kontaminantů
- Konzultace a vypracování strategie vzorkování ovzduší ve vnitřním i vnějším ovzduší na základě potřeb zákazníka, technických a finančních možností
- Expertizní posouzení typu a rozsahu odběrů a analýz, vhodných pro zamýšlený účel
- Na základě analýzy toxických a karcinogenních látek ve složkách životního prostředí (ovzduší, voda, půda, rostlin, potraviny) vyhodnotit riziko
- Zjištění kontaminace v okolí vodních zdrojů a jejich pravděpodobný možný průnik do zdroje
- Identifikovat zdroje znečištění v ovzduší na základě identifikace organických markerů a kovů
- Stanovit inhalační riziko významných polutantů v komunálním, pracovním a vnitřním prostředí

• výchovné a výukové programy pro zdravý způsob života
- Dny zdraví
- Výživa
- HIV/ AIDS a další STD
- Úrazy
- Spolupráce s partnery NSZM, NSPZ, NSZŠ a další

• projektové řízení
- Vyhledávání vhodných projektů, programů a vyhlašovaných grantů pro realizaci
- Příprava a administrace projektů
- Finanční řízení
- Vyhodnocení projektů
- Pomoc při jednáních a písemném styku v německém a anglickém jazyce.

K o n t a k t y :

vedoucí Ing. Josef Staněk 477 751 150 606 632 427 josef.stanek@zuusti.cz
lékařka MUDr. Eva Rychlíková 477 751 167, 724 526 885, eva.rychlikova@zuusti.cz
laboratorní specialista RNDr. Ivan Beneš, CSc. 724 049 406 ivan.benes@zuusti.cz
laboratorní specialista Ing. Jan Leníček 477 751 225 606 754 696 jan.lenicek@zuusti.cz

Aktuální realizované projekty 2013 z dotačního programu MZ ČR:

• „Putování za zdravým jídlem ústeckým krajem“ (odkaz na popis)
• „Hrou proti AIDS“ (odkaz na popis)
• HIV/AIDS 2013
• Sérologické přehledy 2013

Aktuální realizované projekty spolufinancované z jiných zdrojů:

• AURORA – mezinárodní projekt spolufinancovaný z prostředků EU
• Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji – mezinárodní projekt spolufinancovaný z prostředků EU
• Program Alfa TAČR – Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny
• IOP – Systém plošného sledování antibiotické rezistence
• IOP – Detekce specifického IgE proti panalergenům II
• OPŽP – Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel
• Přihlášení do CK TAČR – udržitelný rozvoj
• Přihlášení do CK TAČR – uhlí

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky