Odběry vzorků ovzduší do Silco Can kanystrů

Odběry vzorků ovzduší do  Silco Can kanystrů

Pro odběr vzorků ovzduší jsou určeni proškolení probandi, kteří mají k dispozici evakuované Silco Can kanystry. Vzorky jsou odebrány jednoduchým způsobem- po otevření jehlového ventilu jsou kanystry naplněny vzduchem obsahujícím pachové látky- a tyto jsou neprodleně zaslány do laboratoře ZÚ –Ústí nad Labem, pracoviště Hradec Králové.

Analýza pachových látek

V laboratoři je kanystr natlakován na tlak 0,2Mpa čistým dusíkem. Na kanystr je připojena trubička obsahující sorbent a vzorek se po otevření ventilu samovolně fouká na trubičku. Pachové látky zachycené na sorbentu jsou poté analyzovány pomocí metody termální desorpce (TD) ve spojení s plynovou chromatografií (GC) a hmotnostní detekcí (MS).

Vyhodnocení pachových episod

*        Chemická analýza umožní identifikaci a kvantifikaci volatilních látek (Ci).

*        Intenzita zápachu se odvodí ze sumy koncentrací prokázaných látek a jejich čichového prahu.

*        NOAA Hysplit Model umožní konstruovat zpětné trajektorie a odhadnout původ odebraného vzorku.

V rámci probíhajících odběrových period 2017-2018 se podařilo za pomoci obyvatel žijících na obou stranách hranic odebrat do evakuovaných SilcoCan kanystrů 28 čichově postižitelných vzorků.
Následná TD-GC-MS analýza prokázala celou řadu zapáchajících látek, překročené pachové prahy byly zjištěny u C4-C10 aldehydů, fenolu, aromatických látek butylesteru kyseliny octové, kyseliny octové a kyseliny benzoové.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky