Povinné informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

Název Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Důvod a způsob
založení

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená ustanovením § 86 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a prohlášením Ministerstva zdravotnictví České republiky o zřízení zdravotních ústavů ze dne 11.11.2002 čj. 31334/2002. Funkci zřizovatele a nadřízeného orgánu plní Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Bez zákonné povinnosti zápisu do veřejného rejstříku. Postavení a působnost zdravotního ústavu je upravena v ustanovení § 86 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Statutem zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví České republiky, ve znění všech jeho dodatků.
Organizační struktura Organizační struktura

Kontaktní spojení

adresa sídla: Moskevská 15, Ústí nad Labem, 400 01
telefon: 844 06 06 06
datová schránka: nf5j9jn
ePodatelna: podatelna@zuusti.cz
e-mailová adresa: info@zuusti.cz
adresa internetové stránky: www.zuusti.cz
Pracoviště ZÚ

Platby

Případné platby lze poukázat bezhotovostně na účet vedený u České národní banky,
č.ú. 10006-41936411/0710.
Pro platbu ze zahraničí IBAN CZ60 0710 0100 0600 4193 6411.
Jako variabilní symbol se uvede číslo faktury nebo IČ plátce.
Na některých pracovištích je možná platba v hotovosti – tato informace je uvedena u konkrétních pracovišť. Oddělení očkování a cestovní medicíny přijímá vybrané benefit poukázky – podrobnější informace přímo v ordinacích tohoto oddělení.
71009361
DIČ CZ71009361
Dokumenty Prohlášení o zřízení zdravotních ústavů – Zde
Statut Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem – Zde
Jmenování ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem – Zde

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.jakož i jiné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat ústně nebo písemně. Ústně lze žádosti a další podání učinit telefonicky nebo osobně v provozních hodinách na všech pracovištích zdravotního ústavu. Písemně lze žádosti a další podání zaslat na adresu sídla zdravotního ústavu, do datové schránky nebo na elektronickou adresu info@zuusti.cz. Podání učiněné ústně je vyřízeno stejnou formou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné podání je zaevidováno na centrální podatelně a předáno k vyřízení příslušnému oddělení nebo útvaru.

Vyřízení žádostí a podání dle zák. č. 106/1999 Sb.

Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba je povinna uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba je povinna uvést název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). Pokud je žádost o informace neúplná, tzn. není-li zřejmé, že je určena zdravotnímu ústavu, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. nebo neosahuje-li příslušnou identifikaci žadatele, je žádost bez dalšího odložena. Brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, vyzve zdravotní ústav žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve zdravotní ústav žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne zdravotní ústav o odmítnutí žádosti. Nevztahují-li se požadované informace k působnosti zdravotního ústavu, zdravotní ústav žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Nemůže-li zdravotní ústav žádosti, byť jen z části vyhovět, rozhodne nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Nerozhodne-li zdravotní ústav o odložení nebo odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů v případech nutnosti vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací nebo nezbytnosti konzultace s jiným povinným subjektem. O prodloužení lhůty musí být žadatel vždy prokazatelně informován. V případě, že bude zdravotní ústav za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel musí být poučen o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost (v jaké lhůtě, od kterého dne se lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého subjektu se podává). Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, zdravotní ústav žádost odloží.

Vyřízení podání dle zák. č. 500/2004 Sb.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Z podání musí být zřejmé komu je určeno, a musí obsahovat podpis osoby, která je činí. Dále musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci nebo osoby se týká a co konkrétně je požadováno nebo se navrhuje. Není-li podání podáním ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb. vyrozumí zdravotní ústav o této skutečnosti osobu, která je učinila a podání založí. Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže zdravotní ústav podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. O podání zdravotní ústav rozhodne nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí podání nebo ode dne jeho doplnění. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 30 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ.
Vyřízení
ostatních podání
Ostatní podání zdravotní ústav vyřídí do 30 dnů ode dne jejich přijetí, maximálně do 60 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ (není-li zvláštním právním předpisem stanoveno jinak).

Opravné prostředky dle zák. č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím zdravotního ústavu. Zdravotní ústav předloží odvolání ministerstvu spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Ministerstvo rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne jeho předložení. Za podmínek stanovených v § 16a odst. 1 zákona může žadatel podat stížnost na postup zdravotního ústavu při vyřizování žádosti. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se podává u zdravotního ústavu do 30 dnů, o stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pokud zdravotní ústav stížnosti sám nevyhoví, předloží ji spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, ministerstvu. Ministerstvo o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Opravné prostředky dle zák. č. 500/2004 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí zdravotního ústavu lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím zdravotního ústavu. Zdravotní ústav může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Jinak předá spis se svým stanoviskem Ministerstvu zdravotnictví České republiky do 30 dnů ode dne doručení odvolání.
Formuláře Dokumenty
Pro jiná podání ani pro opravné prostředky nejsou předepsány žádné formuláře.

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službáchZákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službáchVyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaciVyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání

Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a druzích posudkové péče

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vyhláška č. 134/1998 Sb., o seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 2019/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Texty předpisů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.cz), které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

Úhrady za poskytování informací Sazebník
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. – Zde
Licenční smlouvy Zdravotní ústav nedisponuje informacemi chráněnými autorským právem. Zdravotní ústav neposkytuje výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Roční zpráva za rok 2011
Roční zpráva za rok 2012
Roční zpráva za rok 2013
Roční zpráva za rok 2014
Roční zpráva za rok 2015
Roční zpráva za rok 2016
Roční zpráva za rok 2017
Roční zpráva za rok 2018

Roční zpráva za rok 2019

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem jmenoval v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pověřence pro ochranu osobních údajů.
Tímto pověřencem je:GDPR Solutions a.s.
IČ 061 00 091
se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 22496.
Kontaktní osoba: RNDr. Igor Němec.Pověřenec pro ochranu osobních údajů je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle shora uvedeného nařízení, a to:
- písemně na adrese gdpr@zuusti.cz
- osobně v pracovní dny vždy od 9 do 15 hodin na telefonu +420 603 302 029

Protikorupční strategie

V rámci boje proti korupci vydal ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program. Interní protikorupční program ZÚ, Etický kodex zaměstnance ZÚ, Úkoly vyplývající z Interního protikorupčního programu ZÚ

Informace o zaměstnancích odpovědných za protikorupční agendu a o příjmu oznámení o podezření na korupci. Oznámení o podezření na korupci

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem rovněž každoročně zveřejňuje seznam externích poradců, poradních orgánů, advokátních a konzultačních kanceláří.

Povinnost poskytovatelů zdravotní péče dle § 46 zákona č. 372/2011 Sb.

Podle § 46 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, účinného od 1. 1. 2014 jsou všichni poskytovatelé zdravotních služeb povinni zajistit, aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb. Více informací naleznete zde.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky