NRL přírodních léčivých zdrojů

Vedoucí: Ing. Jaroslav Kožík, Tel: 774 265 002, E-mail: jaroslav.kozik@zuusti.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zabezpečuje analytickou, posudkovou a kontrolní činnost v rámci zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) a vyhlášek č. 423/2001 Sb. (vyhláška o zdrojích a lázních) a č. 275/2004 Sb. (o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy), ve znění pozdějších předpisů, konkr.:

 • zabezpečuje podklady pro vydání osvědčení o zdroji
 • zabezpečuje kontrolu kvality a stability užívaných zdrojů, včetně kontroly kvality výtěžků z těchto zdrojů a nakládání s nimi
 • zabezpečuje posudkovou a poradenskou činnost v oblasti zdrojů
 • sleduje vlivy antropogenní činnosti na přírodní zdroje a spolupracuje při odhalování příčin a odstraňování následků havarijních situací v ochranných pásmech zdrojů
 • sleduje nové poznatky a samostatně rozvíjí poznání oboru, vyvíjí a zavádí nové pracovní metody
 • odborně spolupůsobí při zabezpečování správné laboratorní praxe pracovníků uživatele zdroje pověřených průběžnou kontrolou kvality zdrojů
 • provádí na vyžádání další odborné úkony v rozsahu své působnosti
 • provádí šetření pro potřeby sledování kvality a kvantity lázeňských procedur, využívajících zdroje v zařízeních lázeňské péče v přírodních léčebných lázních, včetně poskytování potřebných vyjádření
 • zajišťuje a archivuje přírodovědné podklady pro rozhodovací procesy zřizovatele v oblasti nakládání se zdroji a jejich ochrany, nakládání s přirozeně se vyskytujícími minerálními vodami, zřídelními plyny a peloidy a jejich ochrany
 • zajišťuje analytické práce v oborech anorganická chemie, organická chemie, radiologie a mikrobiologie zdrojů a přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů a peloidů, včetně vod podzemních a povrchových v ochranných pásmech zdrojů
 • zabezpečuje komplexní nebo kontrolní analýzy zdrojů dle § 2 vyhl. č. 423/2001 Sb., stanovující způsob a rozsah hodnocení zdrojů a podrobnosti jejich využívání
 • provádí sledování, vyhodnocování a archivaci dat o kontaminaci zdrojů, přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů a peloidů, včetně vod podzemních a povrchových v ochranných pásmech zdrojů, která vy mohla mít nebo má důsledky na lidské zdraví
 • provádí sledování, vyhodnocování a archivaci dat z režimních měření na zdrojích a na přirozeně se vyskytujících minerálních vodách, plynech a na ložiskách peloidů
 • provádí sledování a vyhodnocování údajů o stabilitě a potencionálním antropogenním narušení přirozených režimů v infiltračních, akumulačních i vývěrových zónách zřídelních struktur v rámci ČR z hlediska jejich vlivu na lidské zdraví
 • získává poznatky a údaje v oboru využívání a úpravy zdrojů v rámci Evropské unie, včetně sledování legislativního rámce oboru
 • vykonává pedagogickou činnost ve formě spolupráce s vysokoškolskými a zdravotnickými ústavy v ČR i zahraniční ve formě přednáškové činnosti, plnění grantových a jiných úkolů v oboru
 • provádí výzkumnou činnost v oborech klimatologie a atmogeochemie přírodních léčebných lázní
 • poskytuje zahraničně-obchodní služby v oboru zdrojů a přirozeně se vyskytujících minerálních vod, plynů a peloidů

 

 

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky