Česko-německý projekt OdCom

Program probandů

Dotazníkové šetření

Akce, informování veřejnosti

Analýza a vyhodnocení zápachových epizod

Zdravotní dopad na obyvatelstvo

Projekt OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků

 

 

Ke 30.6.2019 byl završen více než tříletý výzkumný projekt „Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“, zkráceně OdCom, na kterém se Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem aktivně podílel. Projekt získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Do projektu bylo zapojeno celkem sedm subjektů, 3 z české a 4 z německé strany; hlavním partnerem projektu byla Technická universita Drážďany.

Projekt byl realizován od 1. 4. 2016 a navazoval na projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“ podpořený v předchozím programovém období v rámci Cíle 3 (Evropská územní spolupráce), konkrétně v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Projekt reagoval na stále narůstající počet stížností na zápach v pohraničních oblastech Krušných hor, jakož i na problémy s dalšími škodlivinami v ovzduší, s cílem zvýšit v tomto ohledu informovanost obyvatel v regionu a současně přispět k objektivizaci tématu zápachu a dalších škodlivin v ovzduší a jejich dopadu na zdraví populace v sasko-českém pohraničí.

Závěrečná vědecká zpráva (zde v ČJ , zde v NJ , zde dvojjazyčné shrnutí v NJ a ČJ)
shrnuje získané poznatky a podává objektivní výpovědi k řešeným tématům. Závěry projektu budou předány státní správě a politické reprezentaci obou regionů k dalšímu řešení s cílem přispět ke zlepšení životního prostředí v sasko-českém pohraničí.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky