Česko-německý projekt OdCom

Program probandů

Dotazníkové šetření

Jednání týmu

Akce, informování veřejnosti

Analýza a vyhodnocení zápachových epizod

Zdravotní dopad na obyvatelstvo

Projekt OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků

 

 

Od 1. 4. 2016 je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zapojen do realizace projektu „Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“, zkráceně OdCom. Projekt získal podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Do projektu je zapojeno celkem sedm subjektů, 3 z české a 4 z německé strany. Hlavním partnerem projektu je Technická universita Drážďany.

Projekt navazuje na projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“ realizovaný v předchozím programovém období v rámci Cíle 3 (Evropská územní spolupráce), konkrétně v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

V pohraničních oblastech Krušných hor a Vogtlandu dochází v podzimních a zimních měsících opakovaně k zápachovým epizodám. Počet stížností se rok od roku zvyšuje, přičemž lokální populace vyjadřuje značné obavy ze zdravotního rizika v důsledku tohoto zápachu. Dosavadní studie příčinnou souvislost mezi zápachem a zdravotními problémy neprokázaly.

Projekt, který bude realizován až do roku 2019, je projektem výzkumným; reaguje na tyto problémy, jakož i na problémy s dalšími škodlivinami v ovzduší a klade si za cíl zvýšit v tomto ohledu informovanost obyvatel v regionu a současně přispět k objektivizaci tématu zápachu a dalších škodlivin v ovzduší a jejich dopadu na zdraví populace v sasko-českém pohraničí.

V rámci realizace projektu je rovněž usilováno o rozsáhlou osvětu a směrování ožehavé problematiky zápachu do roviny věcné diskuse. Průběžné výsledky, ať už z měření koncentrací zapáchajících látek či jiných škodlivin, programu probandů či dotazníkového šetření, jsou postupně také prezentovány na těchto webových stránkách.

Závěrečná vědecká zpráva shrne veškeré získané poznatky a podá objektivní výpovědi k řešeným tématům, bude formulovat závěry a příslušná doporučení s cílem přispět ke zlepšení životního prostředí v sasko-českém pohraničí.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky